گوشی راهبر قطار مترو

گوشی های راهور قطار توسط شرکت آشیانه صنعت پایکار داخی سازی و با توجه به نیاز شرکت بهره برداری، بهینه سازی گردید.

گوشی های راهور به منظور اینکه در شرایط سیر قطار از روی پایه خود جدا نشود، دارای مگنت قوی هستند. با توجه به ضعف ساختاری گوشی، هنگام برداشتن آن از روی پایه؛ نیروی مگنت باعث ایجاد ترک در بدنه گوشی می گردید. با گسترش شکست روی بدنه لازم بود گوشی ها تعویض گردد.

به منظور رفع این مشکل گوشی های راهور توسط شرکت آشیانه صنعت پایکار بازطراحی و نقاط ضعف آن اصلاح گردید. پس از تایید محصول نهایی، قالب مورد نیاز توسط تیم مهندسی مکانیک آشیانه صنعت پایکار طراحی و ساخته شد و گوشی به تیراژ مورد نیاز تولید گردید.