چکش خروج اضطراری واگن مسافری

چکش های خروج اضطراری با توجه به سفارش مشتری در طرح های متنوعی ساخته شده است. مدل های موجود این محصول در تصاویر پیوست قابل مشاهده می باشد.

در آشیانه صنعت پایکار این آمادگی وجود دارد که با توجه به نیاز مشتری، مدل های جدید طراحی و ساخته شود.