ضربه گیر هنگر گیربکس ترکشن موتور

ضربه گیرهای لاستیکی یکی از تجهیزات مورد استفاده در جذب ارتعاشات مکانیکی می باشد. ضربه گیر هنگر گیربکس وظیفه جذب ارتعاشات ناشی از عملکرد گیربکس ترکشن موتور را برعهده داشته و مانع انتقال آن به شاسی واگن می گردد.

انواع ضربه گیر های لاستیکی، توسط شرکت آشیانه صنعت پایکار داخلی سازی شده و به تولید رسیده است.