ساخت موتورمارش ۲۰ و ۲۴ کنتاکت لکومتیو MAP24

موتور مارش یک مجموعه کلید قدرت می باشد. درموتورمارش ۲۰ کنتاکت به صورت همزمان ۱۰ کنتاکت بسته و ۱۰ کنتاکت باز می شوند و به صورت مشابه در موتور مارش ۲۴ کنتاکت به صورت همزمان ۱۲ کنتاکت بسته و ۱۲ کنتاکت باز می شنود. ولتاژ دوسر هر کنتاکت حدود ۱۰۰۰ ولت و جریان عبوری از هر کنتاکت در حدود ۵۰۰ آمپر می باشد. این کنتاکت ها توسط یک موتور گیربکس تغییر وضعیت می دهند. در یک لکومتیو هزینه تامین مجموعه موتورمارش های موردنیاز در حدود ۲۲۰۰۰ هزار یورو می باشد. با همت شرکت لکومتیو مپنا توانستیم با کمتر از نصف این مبلغ مجموعه موتورمارش ها را طراحی کرده و به تولید انبوه برسانیم. فیلم عملکرد موتور مارش ۲۰ کنتاکت را در اینجا ملاحظه کنید.