ساخت برف پاک کن لکومتیو MAP24

درفاز طراحی لکومتیو باری MAP24 مجموعه برف پاک کن از یک شرکت انگلیسی تامین میشد. در راستای کاهش وابستگی به خارج از کشور و همچنین کاهش هزینه های مرتبط با تولید، مجموعه برف پاک کن با ۲۰درصد هزینه برف پاک کن انگلیسی طراحی و ساخته شد. این مجموعه در شرکت لکومتیو مپنا طراحی و ساخته شد. کلیپ کوتاهی از عملکرد این مجموعه در این لینک قابل مشاهده است.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می گردد، سطح جاروب برف پاک کن انگلیسی سطح آبی رنگ بود که به دلیل نارضایتی مشتری باید افزایش می یافت. در حین فرآیند داخلی سازی، با شبیه سازی مکانیزم و تغییر طول بازوهای مکانیزم، سطح جاروب برف پاک کن افزایش یافت. کلیپ شبیه سازی حرکتی مکانیزم در این لینک قابل مشاهده است.